Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden PuurKurk

1. Algemeen
1.1- Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van PuurKurk. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van PuurKurk.
1.2- Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat.
1.3- Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door PuurKurk erkend.
1.4- PuurKurk garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. Levering
2.1- Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.2- In het kader van de regels van de koop op afstand zal PuurKurk bestellingen ten minste binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij anders is overeengekomen. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet danwel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de afnemer binnen 30 dagen na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling met terugontvangst van de gemaakte kosten en ingebrekestelling te annuleren.
2.3- Aan de leveringsplicht van PuurKurk zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door PuurKurk geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
2.4- Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleent.
2.5- De eigendom van producten gaan over op koper bij aflevering indien producten betaald zijn.

3. Prijzen
3.1- Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.2- Alle prijzen op de site zijn in EURO’S en inclusief 21% BTW en exclusief verzendkosten, exclusief andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder, verzendkosten naar het buitenland, opslag, en/of administratiekosten
3.3- Prijzen zijn inclusief standaard verpakking in Nederland tenzij anders overeengekomen.

4. Zichttermijn / herroepingsrecht
4.1- Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan PuurKurk heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering melding te maken bij PuurKurk via info@puurkurk.nl. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt PuurKurk er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terug betaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.
4.2- Het herroepingsrecht geldt niet voor:
– Goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld ontworpen, gepersonaliseerd of op maat zijn gemaakt en geleverd.
– Voor goederen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne.

5. Gegevensbeheer
5.1- Indien u een bestelling plaatst bij PuurKurk, worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van PuurKurk. PuurKurk houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.
5.2- PuurKurk respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
5.3 PuurKurk maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van de lijst te verwijderen.

6. Garantie
6.1- PuurKurk garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.
6.2- De garantietermijn van PuurKurk komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. PuurKurk is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.
6.3- De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan PuurKurk) deze gebreken onmiddellijk te melden via info@puurkurk.nl. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 7 werkdagen na levering aan PuurKurk schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
6.4- Indien klachten van de afnemer door PuurKurk gegrond worden bevonden, zal PuurKurk naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van PuurKurk en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, danwel (naar keuze van PuurKurk) tot het maximale in het desbetreffende geval voor de aansprakelijkheidsverzekering van PuurKurk gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van PuurKurk voor enige andere vorm van schade in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade wegens gederfde winst.
6.5- PuurKurk is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet leidinggevend personeel.
6.6- Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens PuurKurk in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft bewerkt of door derden heeft laten bewerken; C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van PuurKurk en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld.

7. Aanbiedingen
7.1- Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
7.2- Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door de afnemer, behoudt PuurKurk zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
7.3- Mondelinge toezeggingen verbinden PuurKurk slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
7.4- Aanbiedingen van PuurKurk gelden niet automatisch voor nabestellingen.
7.5- PuurKurk kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
7.6- Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk, overeengekomen.

8. Overeenkomst
8.1- Een overeenkomst tussen PuurKurk en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door PuurKurk op haalbaarheid is beoordeeld.
8.2- PuurKurk behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren, danwel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

9. Afbeeldingen en specificaties
9.1- Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, etc. op de internetsite van PuurKurk (www.puurkurk.nl), gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

10. Overmacht
10.1- PuurKurk is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
10.2- Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertraging in de aanvoer, nalatigheid van leveranciers en/of fabrikanten van PuurKurk alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
10.3- PuurKurk behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is PuurKurk gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
10.4- Indien PuurKurk bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
10.5- PuurKurk zal de afnemer zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmacht op de hoogte stellen.

11. Aansprakelijkheid
11.1- PuurKurk aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van of verband houdend met de uitvoering van deze overeenkomst c.q. de levering van zaken, behoudens indien en voor zover de schade is ontstaan uit eigen handelen of nalaten van PuurKurk, geschiedt hetzij met het opzet die schade te veroorzaken, hetzij roekeloos en met de wetenschap dat die schade er waarschijnlijk uit zou voortvloeien.

12. Eigendomsvoorbehoud
12.1- Eigendom van alle door PuurKurk aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij PuurKurk zolang de afnemer de vorderingen van PuurKurk uit hoofde van de overeenkomst niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van PuurKurk wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
12.2- Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de site van PuurKurk, waaronder de programmatuur, teksten, beelden en geluiden berusten bij PuurKurk en/of bij diegene van wie wij een licentie verkregen hebben. Dit betekent onder meer dat het niet is toegestaan zonder onze toestemming de op de website van PuurKurk vermelde informatie openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, behalve voor persoonlijk gebruik.
12.3- PuurKurk garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.
12.4- De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan PuurKurk of een door PuurKurk aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin PuurKurk haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
12.5- Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht PuurKurk zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

13. Verzendkosten producten
13.1- Alle prijzen van de producten op de website van PuurKurk zijn exclusief verzendkosten. De verzendkosten binnen Nederland  tot 2 KG zijn E 4,95. De verzendkosten van producten met een gewicht boven 2 KG en buiten Nederland worden verzonden – worden nader bepaald.

14. Betaling
14.1- Indien niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen geschiedt de levering uitsluitend bij vooruitbetaling. De betalingen verlopen via iDeal, Mister Cash, Sofort of Overboeking.
14.2- Met iDEAL, Mister Cash en Sofort kunt u vertrouwd, veilig en gemakkelijk via uw eigen bank uw online aankopen bij PuurKurk afrekenen.
14.3- Vooruitbetaling via overboeking: PuurKurk stuurt u eerst een gespecificeerde factuur. Na ontvangst van uw betaling zal PuurKurk uw bestelling gereed maken. U ontvangt van uw bestelling een e-mail ter bevestiging. Vergeet bij uw betaling niet het factuurnummer te vermelden.

Rabobank rekeningnummer: 1741.63.134
IBAN: NL18RABO0174163134
BIC: RABONL2U
t.n.v. PuurKurk, Eersel

15. Toepasselijk recht / bevoegde rechter
15.1- Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
15.2- Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen PuurKurk en afnemer, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement ‘s-Hertogenbosch kennis, tenzij PuurKurk er de voorkeur aan geeft het geschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de afnemer te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

16. Wijziging algemene voorwaarden
16.1- Deze algemene voorwaarden kunnen ten allen tijde zonder aankondiging of verlies van enig recht door PuurKurk worden gewijzigd of aangevuld. De wijzigingen zullen worden bekendgemaakt op de website van PuurKurk.

© 2021 Puurkurk

Development: WebInWeb Design